? Słownik kredytowy - pojęcia związne z pożyczkami i kredytami

Reklama

Kredyt i pożyczka bez BIK - informacje

Szukasz informacji i poradników na temat pożyczek pozabankowych, chwilówek, parabanków i kredytów na dowód? Sprawdź portal pozabankowiec.pl na łamach, którego znajdziesz dokładne opisy,ocenę i co najważniejsze rankingi pożyczek pozabankowych (w tym bez BIKu).

Zobacz również

Słownik kredytowy - pojęcia związane z pożyczkami i kredytami

Aneks – dokument pisemny, który jest załącznikiem określającym zmiany w umowie; może dotyczyć zmiany waluty kredytu czy też wydłużenia okresu kredytowania

Banki hipoteczne – są to instytucje finansowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług, oferują kredyty hipoteczne. Jest to konkurencja dla zwykłych banków.

Bankowy tytuł egzekucyjny – taki tytuł bankowy oznacza zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie procedury windykacyjnej prowadzonej u komornika. Wystawia się tytuł egzekucyjny w przypadku nie spłacenia długu.

BIK - Biuro Informacji Kredytowej, jest to instytucja, która zbiera informacje dotyczące usług finansowych, dane dotyczące spłaconych oraz niespłaconych kredytów i pożyczek. Gromadzi dane dotyczące dłużników oraz osób, które regularnie spłacają zobowiązania. BIK współpracuje z Bankami a także ze SKOKAmi. Banki, przed przyznaniem kredytów czy też pożyczek sprawdzają wiarygodność klientów w BIK.

Beneficjent - jest to osoba fizyczna czy też podmiot prawny, który otrzymał kredyt bankowy bądź na której rzecz została otworzona akredytywa,  czy też została udzielona gwarancja oraz różnego typu poręczenia.

Całkowity Koszt Kredytu – są to łączna opłata za wnioskowanie, przyznanie, uruchomienie oraz korzystanie z kredytu. Zliczane są: odestki, prowizje, oraz wszystkie inne opłaty, które musi ponieść kredytobiorca w związku z pożyczką, kredytem czy innym produktem finansowym.

Cedent – jest to osoba, która przekazuje prawa do określonej rzeczy czy też prawa do wierzytelności na kogoś.

Cesja praw – oznacza zabezpieczenie, które polega na przeniesieniu praw kredytobiorcy na bank.

Cesja ubezpieczenia - oznacza przeniesienie praw, które przysługują Kredytobiorcy na Bank z tytułu zawartej umowy.

Cesja praw z ubezpieczenia - oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia z Kredytobiorcy na Bank.

Dłużnik – jest to osoba, która zobowiązana jest do spłaty długu wobec wierzyciela. Dłużnikiem może być Klient Banku, który wziął kredyt bankowy i go nie spłacił. Bank wówczas jest wierzycielem.

Gwarancja Bankowa  - jest to gwarancja udzielana przez Bank jako umowa. Dotyczy ona spłaty zobowiązań a także przez zleceniodawcę gwarancji. Bank odpłatnie udziela gwarancji i jest to czynność, której opłaty zawarte są w regulaminie bankowym.

Gwarancja przetargowa – gwarancja udzielana przez Bank, dotycząca przetargu, tak aby uniknąć zamrożenia środków w ramach wpłaconej kaucji.

Gwarancja spłaty kredytu – jest to gwarancja udzielona przez Bank, dotycząca terminowej spłaty kredytu. Gwarancja spłata udzielana jest wobec banku, w przypadku nie spłacania kredytu przez zleceniodawcę w ramach umowy kredytowej – dotyczy wszystkich kosztów kredytu wraz z jego wysokością.

Gwarancja bankowa spłaty rat leasingowych – dotyczy zabezpieczenia spłaty rat leasingu w przypadku, nie wywiązywania się ze spłat.

Gwarant - jest to osoba, która udziela gwarancji; określana także jako poręczyciel.

Hipoteka – Jest to praktyka bankowa, polegająca na zabezpieczeniu spłaty kredytu udzielonego na kupno domu czy mieszkania czy gruntu. Hipoteka ustanawiana jest pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą. Bank jest Wierzycielem, a Kredytobiorca jest Dłużnikiem. Hipoteka wpisywana jest do księgi wieczystej. Do Sądu wniosek składa właściciel nieruchomości albo bank. Wpis hipoteczny do księgi wieczystej oznacza ciążenia długu na nieruchomości. Bank poprzez hipotekę, zabezpiecza się na wypadek braku spłaty kredytu. Nieruchomość z wpisem hipotecznym, sprzedaje się i kupuje z hipoteką.

Karencja –  jest to czas od zawarcia umowy kredytowej między Bankiem a Kredytobiorcą, i wpłaty pieniędzy od momentu zaczęcia spłaty kredytu przez Kredytobiorcą. Okres karencji jest indywidualnie ustalany.

Kredytobiorca – jest to osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o przyznanie kredytu. Taka osoba, staje się właścicielem przedmiotu kredytowania, po dokonaniu transakcji. Ilość kredytobiorców jest różna. Kredyt długoterminowe – jest to kredyt udzielony Kredytobiorcy na długi okres czasu. Oprocentowanie jest według aktualnej stopy. Niektóre kredyty mogą być przez jakiś czas oprocentowane według stopy zmiennej.

Kredyt krótkoterminowe  - to kredyt udzielany Kredytobiorcy na krótki okres czasu. Oprocentowanie jest według stopy stałej, jak i zmiennej. Stała stopa oprocentowania wybierana jest przez osoby, które chcą płacić raty o takiej samej wysokości. Otrzymać  pieniądze w ramach stopy stałej, można najczęściej na nie więcej niż 12 miesięcy.

Kredyt ratalny – jest to kredyt konsumpcyjny, spłacany od 1 roku do 3 lat. Kupuje się na kredyt towary gospodarstwa domowego, urządzenia oraz pojazdy.

Kredyt hipoteczny – kredytowanie zabezpieczone jest ustanowieniem hipoteki na nieruchomości.

Kredyt konsolidacyjny – kredyt udzielany na spłatę innych zobowiązań finansowych, takich jak: spłata kart kredytowych, kredytu samochodowego.

Kredyt refinansowy – kredyt , który służy do spłacenia zaciągniętego kredytu, ale udzielonego na lepszych warunkach.

Kredyt walutowy – udzielany kredyt w walucie obcej: wysokość kredytu, rat ustalana w złotych polskich, ale rozliczne według waluty obcej.

Księga wieczysta – dokument prawny sporządzany przez Sądy Rejonowe, zakładany dla udokumentowania nieruchomości. Określa taki dokument stan prawny nieruchomości. Wnioskodawcą może być właściciel gruntu, dysponent praw czy też organ administracyjny. Zawartość księgi wieczystej to: lokalizacji nieruchomości, określenie właścicieli, cel i ustanowienie hipotek a także wpis: ciążące kredyt i kredyty.

Limit kredytowy – określenie maksymalnej wysokości kredytu, dla kredytobiorcy.

Linia kredytowa – określenie maksymalnej wysokości debetu ustalanego przez Bank do dyspozycji Klienta. Wysokość linii kredytowej może się zmieniać.

Marża – jest to zysk Banku, z faktu udzielania kredytu, jest to także składnik oprocentowania kredytu.

Odroczenie płatności – Bank może udzielić odroczenia spłaty kredytu na prośbę dłużnika. W przypadku problemów ze spłatą. Podczas odroczonego terminu płatności nie narastają odsetki.

Odsetki  - jest to bankowy koszt uzyskania części kapitałowej nazywanej także depozytem bankowym.

Okres kredytowania – okres spłaty kredytu to jest części kapitałowej wraz z odsetkami oraz wszystkim opłatami, na mocy zawartej umowy pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą. Bank może udzielić kredytu nawet na kilkadziesiąt lat.

Okres odsetkowy – jest to okres podczas spłaty kredytu czy debetu, w którym naliczane są odsetki. Rata wraz z odsetkami mogą być naliczane co miesiąc, czy też rozliczane innym systemem.

Oprocentowanie kredytu – jest to określony koszt kredytu składający się ze stopy referencyjnej oraz z marży bankowej. Suma odsetek musi być wpłacona Bankowi, jest integralną częścią zawartej umowy o świadczenie usług finansowych.

Oprocentowanie stałe – możliwe do negocjacji, jest to określony koszt kredytu, przy czym koszt taki jest stały. Nie wpływa na niego sytuacja rynkowa, w tym zmiana wysokości stóp procentowych.

Oprocentowanie zmienne – jest to określony koszt kredytu, przy czym oprocentowanie jest zmienne, zależne od zmiennych czynników sytuacji rynkowej.

Pożyczka – jest to umowa pożyczki w ramach, której udzielana jest pożyczka osobie fizycznej czy też podmiotowi gospodarczemu na określony czas.

Prowizja – jest to wynagrodzenie za wykonane usługi oraz czynności , świadczone przez Bank swoim Klientom. Przyjęło się, że prowizje udzielane są według obowiązującego cennika, oraz tabeli opłat oraz prowizji. Prowizja naliczana jest procentowo, odgórnie przez Bank.

Prolongata – to wydłużenie okresu spłacenia zobowiązania kredytowego na określony czas.

Przewalutowanie – oznacza możliwość zmienienia waluty kredytu czy też pożyczki na inną walutę, niż tę określoną podczas zawierania umowy. Banki pobierają prowizję za tego typu operacje.

Poręczenie – określa typ oraz rodzaj zabezpieczenia spłaty zobowiązań finansowych. Określone przez Bank czy też osobę udzielającą pożyczki.

Poręczyciel –  osoba czy podmiot, który zobowiązuje się do spłaty długu w tym kredytu wraz z odsetkami, w  przypadku jeśli kredytobiorca nie spłaci go w terminie.

Rata kredytowa – jest to miesięczna kwota, złożona z części kapitałowej oraz z odsetek, którą trzeba spłacać w określonym terminie, z reguły co miesiąc czy też kwartalnie. Bank określa wysokość spłaty rat kredytu.

Raty malejące – to miesięczna kwota będącą spłatą kredytu w ratach. Rata składa się z części kapitałowej, która  jest stała, oraz z części odsetkowej, która zmniejsza się z każdą kolejną  ratą. Jeśli wartość kapitału ulega pomniejszaniu,  wówczas – zmniejszają się odsetki.

Raty rosnące – to miesięczna kwota będącą spłatą kredytu w ratach. Rata składa się z części kapitałowej, która  jest stała, oraz z części odsetkowej, która rośnie z każdą kolejną  ratą.

Opłata manipulacyjna - jest to opłata wpłacona raz jako prowizja. Jest to opłata dołączona do rachunku. Wpłacana przy udzielaniu pożyczki czy też kredytu.

Stopa referencyjna – najniższa możliwa kwota zysku w ramach  7-dniowych bonów pieniężnych. Takie bony  emitowane są przez Narodowy Bank Polski.

Wcześniejsza spłata – oznacza spłatę kredytów, pożyczek oraz wszystkich zobowiązań finansowych we wcześniejszym terminie, niż tym ustalonym w momencie zawierania umowy. Wcześniejsza spłata kredytu może oznaczać naliczanie niższych odsetek oraz rat.

Wierzyciel – osoba fizyczna bądź prawna mająca prawo do otrzymania od dłużnika świadczeń, takich jak: sumy pieniędzy a także mienie ruchome oraz nieruchome.

Wierzytelność – kwota pieniężna czy też mienie ruchome oraz nieruchome, które trzeba oddać, zapłacić Wierzycielowi, zgodnie z prawem.

Wkład własny – podczas ubiegania się o kredyt, określa część pieniędzy, które wpłaca się podczas zakupu przez Klienta Banku. Im większy wkład własny, tym Bank oferuje lepsze warunki kredytowania.

Umowa kredytowa – umowa zawierana pomiędzy Bankiem a Klientem. Określa warunki, na jakich Bank udziela świadczeń, w tym kredytu.

Zastaw – to zabezpieczenie kredytu, pożyczki. Rzeczy, nieruchomości a także grunt, może być przekazane . Wierzycielowi, w przypadku braku spłaty długu.

Zdolność kredytowa -  określa zdolność osoby fizycznej czy też firmy do spłacania kredytu oraz pożyczek. Spłata dotyczy części kapitałowej oraz części odsetkowej. Klient powinien mieć środki na spłatę rat a także na opłacanie bieżących wydatków.

© Kredyt na dowód. Stworzona dzięki: MercuryWeb | Polityka plików cookies